WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

Regulamin – ankieta nt. pielęgnacji ciała
§1 Postanowienia ogólne

 1. Ankieta jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie www.WirtualnaKlinika.pl.
 2. Organizatorem Ankiety jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 03-255, ul. Warzelnicza 25, posiadająca nr NIP 5242785711 – Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl – dalej zwany Organizatorem.
 3. Celem ankiety jest poznanie opinii Uczestniczek na temat pielęgnacji ciała i zabiegów na ciało. Chętni Uczestnicy mogą też wziąć udział w konkursie powiązanym z ankietą.
 4. Ankieta rozpocznie się 27 kwietnia 2022 i trwać będzie do 17 maja 2022 r.
  W tym okresie można zgłaszać propozycje zgłoszeniowe do konkursu.
 5. Miejscem Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Fundatorami nagród są partnerzy ankiety – marki Collistar, D-LAB Polska, Lovely Cosmetics i Dr Irena Eris, zwane dalej Fundatorem.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.
 8. Uczestnik Konkursu, aby mógł uczestniczyć w Konkursie zobligowany jest do zapoznania się z treścią oraz akceptacji zapisów poniższego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2 Zasady konkursu

 1. Konkurs powiązany jest z ankietą nt. pielęgnacji ciała dostępną on line pod linkiem: https://wirtualnaklinika.pl/przygotuj-cialo-do-letniej-odslony/wez-udzial-w-ankiecie-i-wygraj-kosmetyki-do-ciala/
 2. Zadanie konkursowe znajduje się w punkcie 22 ankiety i polega na wpisaniu krótkiej odpowiedzi na pytanie: O jakim zabiegu na ciało chcesz dowiedzieć się więcej i dlaczego?
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu wypowiedzi konkursowej, która:
  a. narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b. narusza prawa i uczuci osób trzecich,
  c. zawiera treści uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie
  (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d. zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 5. Propozycje konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele redakcji serwisu www.WirtualnaKlinika.pl. Jury nie będzie się kierować przy wyborze kolejnością umieszczania prac.
 6. Wypowiedź powinna być stworzona specjalnie na Konkurs.

§3 Przyznawanie i wysyłanie nagród

 1. Jury wyłoni 18 Laureatów Konkursu, których propozycje Konkursowe Jury oceni najwyżej.
 2. W Konkursie nagrodami jest 18 produktów (bez możliwości wyboru konkretnego z nich), są to: 5 produktów Lovely Cosmetics (2 peelingi do ciała, 3 różne balsamy do ciała: Omeos, Rewind, B-Love), 5 x Olejek-krem rewitalizująco-uelastyczniający z ekstraktem z cytryny z Gardy marki Collistar, 3 x Nutrikosmetyk wspomagający odchudzanie Active Energy Complex D-LAB Nutricosmetics i 5 x Kremowy balsam do ciała Dr Irena Eris Body Fiesta Flowers & Senses.
 3. Jury podejmie decyzję dotyczącą zwycięzców w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia przeprowadzania ankiety.
 4. Informacja do osób nagrodzonych zostanie przesłana na skrzynki mailowe podane w ankiecie, z prośbą o podanie danych potrzebnych do realizacji wysyłki nagród.
 5. Za wysyłkę nagród odpowiada Organizator.
 6. Nagrody będą przesyłane drogą pocztową lub kurierem. Laureaci, aby mogli je otrzymać, zobowiązani są podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu.
 7. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli przewidziane próby dostarczenia okażą się nieskuteczne mimo poinformowania Laureata o próbie dostarczenia przesyłki (awizo, informacja od kuriera).
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną bądź inną nagrodę rzeczową.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 03-255, ul. Warzelnicza 25, posiadająca nr NIP 5242785711 – Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl.
 2. Dane osobowe zbierane są w następujących celach:
  a. realizacji konkursu,
  b. doręczenia nagród,
  c. zamieszczania danych jako danych Laureatów Konkursu,
  d. przeprowadzenia ankiet,
  e. promocyjno-marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód).
 3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania).
 4. Organizator może zlecić wysyłkę nagród innemu podmiotowi, podpisując z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator może zlecić przeprowadzenie badań ankietowych innemu podmiotowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach związanych
  z publikacją wyników Konkursu.
 8. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celach, o których mowa
  w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 9. Administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 10. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych.

§5 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i majątkowe do propozycji konkursowych oraz opinii wyrażonych na forum i w ankietach przesłanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez udział w konkursie udzielają nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalenie, zwielokrotnienie i nagrywanie utworu zgłoszonego do Konkursu na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych,
  b. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
  c. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń,
  d. dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności na wymogi techniczne związane ze sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniani utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań
  i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi
  i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych elementów zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu – Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
 6. W przypadku, gdy udowodniony zostanie plagiat wypowiedzi (skopiowanie jej
  z innego forum/strony), praca taka zostanie usunięta, a użytkownik otrzyma blokadę konta.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w Konkursie, niezwłocznie na adres redakcja@wirtualnaklinika.pl w trakcie trwania danej akcji konkursowej, najpóźniej do dnia wysyłki nagród.
 2. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia publikacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja – tytuł konkursu podany w § 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez specjalnie powołaną Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.