WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

Regulamin

1) O NAS

1. Właścicielem Wirtualnaklinika.pl jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, adres poczty elektronicznej: redakcja@wirtualnaklinika.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

3. WirtualnaKlinika.pl nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm., dalej jako: „u.d.l”)i nie udziela jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej. Nie jest też sprzedawcą usług (zabiegów, produktów) prezentowanych na portalu i nie odpowiada za realizację umowy pomiędzy Usługibiorcą (Użytkownikiem serwisu) a Partnerem.

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

c. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

d. KOMENTARZ – wypowiedź opublikowana przez Użytkownika odnośnie Treści zamieszczanych na Serwisie. Komentarz może być opublikowany po zalogowaniu (widoczna nazwa Użytkownika), anonimowo bądź po wpisaniu wybranego imienia w odpowiednie okienko. Wypowiedź jest publikowana po weryfikacji przez redakcję Serwisu i sprawdzeniu, czy nie zawiera treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, rasistowskich oraz materiałów reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza.

e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach kosmetycznych, porady ekspertów, konkursy, testy kosmetyków.

f. OPINIA – wypowiedź opublikowana przez Użytkownika odnośnie wizytówek Partnerów (gabinetów, ekspertów) zamieszczanych na Serwisie. Komentarz może być opublikowany po zalogowaniu (widoczna nazwa Użytkownika), anonimowo bądź po wpisaniu wybranego imienia w odpowiednie okienko. Wypowiedź jest publikowana po weryfikacji przez redakcję Serwisu i sprawdzeniu, czy nie zawiera treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, rasistowskich oraz materiałów reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza.

g. PARTNER / GABINET / KLINIKA / EKSPERT – podmioty prezentujące swoje usługi (np. medyczne, kosmetologiczne i inne) w bazie gabinetów i ekspertów.

h. PRODUKT – rzecz, której opis znajduje się w Serwisie Internetowym.

i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WIRTUALNAKLINIKA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://wirtualnaklinika.pl.

k. TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym.

l. UMOWA umowa o dostarczanie Treści i świadczenie usług opisanych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

n. USŁUGA „PYTAJ EKSPERTA” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną polegająca na zadaniu pytania do Ekspertów bądź Gabinetów/Klinik obecnych na Serwisie, wymagająca rejestracji na Serwisie i stworzenia konta.

o. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK SERWISU – osoba fizyczna korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

p. USŁUGODAWCA – Beauty Relations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242811182, REGON: 365667448, wpisana do KRS pod numerem: 0000642532, adres poczty elektronicznej: redakcja@wirtualnaklinika.pl.

r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O SERWISIE WIRTUALNAKLINIKA.PL

1. Wirtualnaklinika.pl jest portalem informacyjnym umożliwiającym dostęp do Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie. Wirtualnaklinika.pl jest Serwisem Internetowym zajmującym się tematyką związaną z urodą i kosmetykami, w szczególności tematyką medycyny estetycznej, w którym aktualizowane są informacje o nowych Produktach, o gabinetach medycyny estetycznej, udzielane porady ekspertów, organizowane testy oraz konkursy związane z urodą i branżą kosmetyczną, a w szczególności związane z medycyną estetyczną.

2. Serwis Internetowy nie zawiera Treści odpłatnych.

3. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

5. Informacje zamieszczone w Serwisie – w tym odpowiedzi na pytania Użytkowników prezentowane przez Partnerów – nie stanowią profesjonalnej porady medycznej. Wszystkie informacje prezentowane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Użytkownika o skorzystaniu z usługi konkretnego Partnera (np. zabiegu w wybranej klinice).

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) opcjonalnie – włączenie w swoim urządzeniu geolokalizacji (niezbędne do prawidłowego określenia prognozy pogody w danej lokalizacji)
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie komentarzy, opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań.
 5. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia, filmiki, bazy danych są własnością Usługodawcy i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub modyfikowane przez Użytkownika.
 6. Logo, wygląd graficzny Serwisu oraz treści w nim zawarte są objęte ochroną wynikającą z przepisów o prawie autorskim i prawa własności przemysłowej.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a. Konto.

b. Newsletter.

c. Zadawanie pytań Partnerom (gabinetom bądź ekspertom).

d. Wysyłanie zapytania o wizytę do Partnera poprzez formularz kontaktowy dostępny na jego profilu w Serwisie.

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.

5. Usługi płatne są przeznaczone dla kliniki i ekspertów chcących reklamować się na portalu poprzez założenie wizytówki premium i profilu eksperta (lekarza). Warunki określone zostały w pkt. 11 niniejszego regulaminu oraz na podstronie: DODAWANIE WIZYTÓWEK.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji, (3) ustawieniu hasła poprzez kliknięciu w link wysłany na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej  – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa użytkownika oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych danych bądź danych należących do osoby trzeciej stanowi podstawę do rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego osoby posiadającej Konto wymaga komunikacji „systemowej” z naszej strony – wysyłania komunikatów z danymi do logowania, maila powitalnego itp. Maile te są wysyłane przez zintegrowany z Serwisem system mailingowy Sales Manago. Informacje te są niezależne od dobrowolnej zgody na Newsletter z Treściami redakcyjnymi.
 4. W ramach korzystania z Konta Użytkownik ma możliwość korzystnia z Usługi „pytaj eksperta” zadawania pytań ekspertom (lekarzom) lub klinikom, które mają swoje wizytówki/profile w zakładce: Eksperci bądź Gabinety.
  a) Przeglądanie pytań zadanych ekspertom i opublikowanych odpowiedzi możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Zapytaj eksperta i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym. Dodanie własnego pytania skierowanego do Ekspertów  wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie, a następnie wypełnienia formularza do zadawania pytań ekspertom.
  b) Pytania kierowane do Ekspertów przez Użytkownika powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego, w formularzu należy też zaznaczyć rodzaj (kategorię) zabiegów, jakiego dotyczy pytanie.
 5. Zadając pytanie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 6. Użytkownik dostanie powiadomienie na swój adres mailowy, że na Serwisie pojawiła się odpowiedź na zadane przez niego pytanie. Odpowiedź zobaczy też na swoim koncie po zalogowaniu.
 7. Odpowiedzi udzielane przez gabinety/ekspertów mają wyłącznie charakter informacyjny i poradniczy, nie stanowią zamiennika porady medycznej ani wizyty/konsultacji u specjalisty.
 8. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 9. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warzelnicza 25, 03-255 Warszawa.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
 11. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dodawanie pytań. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 12. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.

7) NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem linku znajdującego się na dole każdej wiadomości przesłanej w Newsletterze, poczty elektronicznej na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warzelnicza 25, 03-255 Warszawa.

8) TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Serwis Internetowy jest portalem informacyjnym zawierających Treści, do których dostęp jest zróżnicowany w poniższy sposób:

a. Część Treści w Serwisie jest ogólnodostępna i nie wymaga logowania na Konto i dostęp do nich jest bezpłatny.

b. Serwis może też udostępniać dodatkowe funkcjonalności, np. ankiety, konkursy – szczegółowe informacje i Regulaminy korzystania z tych usług będą ustalane oddzielnie dla każdej z nich.

b. Część Treści w Serwisie wymaga zalogowania się na Konto i dostęp do nich także jest bezpłatny – o wymogu zalogowania się na Konto Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowych przy danych Treściach.

2. Nie odpowiadamy za treści znajdujące się w profilach gabinetów i ekspertów, wstawiane przez Partnerów, a także za roszczenia Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik, podobnie jak Partner ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

9) KOMENTARZE I OPINIE W SERWISIE INTERNETOWYM 

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie, a także wyrażania opinii na temat gabinetów i ekspertów na nim prezentowanych. Możliwość komentowania i oceniania dostępna jest bez konieczności logowania się na Konto (anonimowo lub pod wpisanym imieniem). W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie, a także Gabinetu bądź Eksperta posiadającego swoją wizytówkę na Serwisie. Opinie wpisywane pod profilami gabinetów bądź ekspertów powinny dotyczyć wyłącznie działalności profesjonalnej.
 2. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste. Nie jest też dopuszczane publikowanie treści reklamowych i lokowania produktów oraz linków do innych stron. Niedozwolone jest też odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest ponadto dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 3. Przed publikacją komentarze są moderowane przez Administratora Serwisu.
 4. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

10) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: redakcja@wirtualnaklinika.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Warzelnicza 25, 03-255 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11) DODAWANIE WIZYTÓWEK

 1. WirtualnaKlinika.pl to portal informacyjny specjalizujący się w medycynie i kosmetologii estetycznej. Bazę gabinetów i ekspertów udostępniamy zatem do wpisów podmiotom bądź ekspertom świadczącym usługi z tego zakresu. Nie jest to miejsce przeznaczone np. dla gabinetów fryzjerskich czy SPA, chyba że usługi takie są w nich oferowane obok medycyny czy kosmetologii estetycznej.
 2. Baza wizytówek gabinetów przeznaczona jest dla gabinetów zarówno medycyny estetycznej, jak i kosmetologii estetycznej. Natomiast do bazy lekarzy mogą dołączyć wyłącznie lekarze wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
 3. Informacje zawarte w wizytówkach oraz wstawiane przez nich Treści (np. odpowiedzi na pytania czy artykuły eksperckie) powinny mieć charakter poradniczy i informacyjny. Nie są one jednak poradą medyczną ani zamiennikiem wizyty czy konsultacji u specjalisty.
 4. Partner chcący założyć wizytówkę (profil) dla kliniki/eksperta, musi się zarejestrować w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://wirtualnaklinika.pl/dla-klinik/
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług między Usługobiorcą a Usługodawcą możliwe jest po poprawnym zamówieniu wizytówki. Założenie wizytówki wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Dokonanie wpisu wizytówki jest możliwe po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego na koncie kliniki/lekarza po rejestracji i – w przypadku wizytówki premium i profilu eksperta (lekarza) – dokonaniu opłaty. W celu wysłania zgłoszenia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz kliknięcie pola akcji. Wizytówka jest widoczna na stronie od razu po dodaniu.
 7. Zamówić Wizytówkę może wyłącznie Usługobiorca, którego działalności rzeczywiście dotyczy przedmiot danej Wizytówki.
 8. Usługodawca w ramach wykupionej Usługi ma możliwość edycji wizytówki i dokonywania na niej aktualizacji.
 9. Po założeniu konta i zalogowaniu można wybrać wariant wpisu:
  – bezpłatna wizytówka gabinetu,
  – wizytówka gabinetu premium – płatna (3000 zł netto / 12 miesięcy),
  – wizytówka eksperta (lekarza) – płatna (3000 zł netto / 12 miesięcy).
 10. Szczegółowa zawartość wizytówek i informacje dotyczące ich dodawania są dostępne na podstronie DODAWANIE WIZYTÓWEK.
 11. Płatności za wizytówkę gabinetu premium / profil eksperta są dokonywane przez system płatności online Przelewy24, po wybraniu opcji i naciśnięciu guzika Opłać. Operatorem sprzedaży jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, właściciel serwisu Przelewy24.
 12. Przed przejściem na stronę płatności należy wypełnić dane w formularzu do wystawienia dokumentu zapłaty – jeśli dokonujesz opłaty jako osoba prywatna, nie musisz podawać numeru NIP. Jeśli dokonujesz zapłaty jako firma, nie zapomnij o podaniu NIP i wypełnij wszystkie pola formularza.
 13. Na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie automatycznie wysłana faktura za dokonany zakup. Faktura będzie też widoczna na koncie kliniki/eksperta po zalogowaniu.
 14. Umowa na świadczenie usług płatnych wizytówek zawierana jest na czas określony i nie odnawia się automatycznie. Po upływie opłaconego okresu świadczenia Usług, świadczenie Usług przez Usługodawcę zostaje zawieszone, chyba że Usługobiorca przedłuży umowę, dokonując płatności za następny okres w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 15. Wizytówka premium jest wykupiona na 12 miesięcy – po tym czasie, w przypadku niedokonania opłaty za kolejny rok, zyskuje status bezpłatnej wizytówki – treści premium będą zachowane na koncie klienta, jednak nie będą wyświetlane dla użytkowników.
 16. Profil eksperta jest wykupiony na 12 miesięcy – po tym czasie, w przypadku niedokonania opłaty za kolejny rok, wizytówka zostanie skasowana, na stronie pozostanie widoczne jedynie zdjęcie eksperta wraz z podpisem.
 17. Zarówno gabinety premium, jak i eksperci otrzymują w pakiecie możliwość publikacji 12 artykułów (w ciągu 12 miesięcy, w dowolnym czasie), które należy wysłać do redakcji wraz z kompletem zdjęć na adres redakcja@wirtualnaklinika.pl. Redakcja przygotuje wpis, który zostanie opublikowany nie później niż w ciągu 3 dni od opublikowania. Zamawiający zostanie o tym powiadomiony mailowo.
 18. Usługobiorca może zrezygnować z usług płatnych wizytówek w każdej chwili i bez podania przyczyny, jednak rezygnacja staje się skuteczna z upływem ostatniego dnia trwającego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że rezygnacja w trakcie okresu rozliczeniowego nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystane Usługi, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Firm na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia do Usługobiorców będących Firmami na Prawach Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem powyższego punktu Regulaminu, Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Usługobiorcy – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl lub pisemnie na adres: ul. Warzelnicza 25, 03-255 Warszawa. Usługobiorca może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, czyli dnia dokonania płatności za usługę wstawienia wizytówki premium bądź profilu eksperta.

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: redakcja@wirtualnaklinika.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Warzelnicza 25, 03-255 Warszawa).

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

14) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Wirtualnaklinika.pl zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o planowanych zmianach poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz do umieszczenia w sposób czytelny ww. informacji na stronie internetowej, tak aby każdy Użytkownik mógł się zapoznać z planowanymi zmianami. Jeżeli Użytkownik nie rozwiąże umowy o świadczenie usług elektronicznych w ciągu 14 dni od wprowadzenia nowego Regulaminu, uważa się, że Usługobiorca zaakceptował treść zmian.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dn. 2 listopada 2021 r.