ZASADY KORZYSTANIA

ZASADY KORZYSTANIA

 

 1. 1) O NAS
 1. 1. Właścicielem Wirtualnaklinika.pl jest Beauty Relations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242811182, REGON: 365667448, wpisana do KRS pod numerem: 0000642532, adres poczty elektronicznej: redakcja@wirtualnaklinika.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
 1. 2) DEFINICJE
 1. 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. b. FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc związaną z tematyką Serwisu Internetowego.
  3. c. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. d. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  5. e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach kosmetycznych, porady ekspertów, konkursy, testy kosmetyków.
  6. f. PRODUKT – rzecz ruchoma, której opis znajduje się w Serwisie Internetowym.
  7. g. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. h. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WIRTUALNAKLINIKA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://wirtualnaklinika.pl.
  9. i. TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym.
  10. j. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, umowa o Prenumeratę lub umowa o dostarczanie Treści zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego.
  11. k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. l. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  13. m. USŁUGODAWCA – Beauty Relations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242811182, REGON: 365667448, wpisana do KRS pod numerem: 0000642532, adres poczty elektronicznej: redakcja@wirtualnaklinika.pl.
  14. n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  1. 3) O SERWISIE WIRTUALNAKLINIKA.PL
  1. 1. Wirtualnaklinika.pl jest portalem informacyjnym umożliwiającym dostęp do Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie. Wirtualnaklinika.pl jest Serwisem Internetowym zajmującym się tematyką związaną z urodą i kosmetykami, w szczególności tematyką medycyny estetycznej, w którym aktualizowane są informacje o nowych Produktach, o gabinetach medycyny estetycznej, udzielane porady ekspertów, organizowane testy oraz konkursy związane z urodą i branżą kosmetyczną, a w szczególności związane z medycyną estetyczną.
  2. 2. Serwis Internetowy nie zawiera Treści odpłatnych.
  3. 3. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  1. 4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) opcjonalnie – włączenie w swoim urządzeniu geolokalizacji (niezbędne do prawidłowego określenia prognozy pogody w danej lokalizacji)
  3. 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  1. 5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  3. a. Konto.
  4. b. Newsletter
  5. 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  6. 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.
  1. 6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
  1. 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji, (3) kliknięciu w link potwierdzający wysłany automatycznie na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej  – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika oraz adres poczty elektronicznej.
  2. 2. W ramach korzystania z Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z Forum.
  • a) Przeglądanie Forum możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Forum i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym. Dodanie wpisu lub odpowiedzi na Forum  wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie, a następnie wypełnienia formularza dodania nowego wątku lub odpowiedzi w danym wątku Forum.
  • b) Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego i danego wątku na Forum oraz powinny być publikowane w odpowiednim dziale dla danej kategorii wątków albo postów. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści i powinny wnosić wartość dodaną do prowadzonej dyskusji.
  1. 3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
  2. 4. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
  3. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
  4. 6. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dodawanie komentarzy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
  5. 7. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  6. 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.
  1. 7) NEWSLETTER
  1. 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
  2. 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
  1. 8) DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
  1. 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące funkcjonalności:
  1. a. Ankiety – każdy Usługobiorca ma możliwość wypełniania Ankiet znajdujących się w Serwisie Internetowym, w trakcie, kiedy ankieta jest aktywna.. Wypełnianie Ankiet jest anonimowe. Wyniki wszystkich przeprowadzonych Ankiet widoczne są w Serwisie Internetowym w zakładce „Ankiety”.
  2. b. Testy  – zawierają informacje przekazane do Serwisu Internetowego przez Klientów, dotyczące opinii o poszczególnych Produktach.
  3. c. Konkursy – za pośrednictwem Serwisu Internetowego organizowane są Konkursy. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów wraz z warunkami uczestnictwa wskazane są w Regulaminie Konkursu udostępnianym wraz z każdym organizowanym Konkursem.
  4. d. Encyklopedia – zawiera Treści informacyjne o różnych Produktach i ich definicje.
  1. 2. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest dostępne bezpłatnie dla każdego Usługobiorcy.
  1. 9) TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
    1. 1. Serwis Internetowy jest portalem informacyjnym zawierających Treści, do których dostęp jest zróżnicowany w poniższy sposób:
     1. a. Część Treści w Serwisie jest ogólnodostępna i nie wymaga logowania na Konto i dostęp do nich jest bezpłatny.
     2. b. Część Treści w Serwisie wymaga zalogowania się na Konto i dostęp do nich także jest bezpłatny – o wymogu zalogowania się na Konto Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowych przy danych Treściach.
     1. 10) KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM 
     1. 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. Możliwość komentowania Treści dostępna jest po zalogowaniu się na Konto. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie.
     2. 2. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.
     3. 3. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
     1. 11) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: redakcja@wirtualnaklinika.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

     1. 12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
     1. 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: redakcja@wirtualnaklinika.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa).
     1. 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
     2. 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
     1. 13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
     1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
     2. 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
     3. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
     4. 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. c. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  4. 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  5. a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  6. b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  7. 6. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 13. Regulaminu.
  1. 14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  1. 15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
  1. 2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  2. 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  1. 16) PRAWA AUTORSKIE
  1. 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. 17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1. Umowy zawierane poprzez Wirtualnaklinika.pl zawierane są w języku polskim.
  1. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.