WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

Testy zabiegu LaseMD Ultra w Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique


§1
Postanowienia ogólne

 1. Testy zabiegów są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie www.WirtualnaKlinika.pl.
 2. Organizatorem akcji jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 03-255, ul. Warzelnicza 25, posiadająca nr NIP 5242785711 – Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl – dalej zwany Organizatorem.
 3. Celem akcji jest wyłonienie grupy osób, które będą nieodpłatnie mogły testować zabiegi laserowe z użyciem lasera LaseMD Ultra w klinice Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique.
 4. Z uwagi na fakt, iż głównym założeniem akcji jest ocena zabiegów i podzielenie się opiniami z innymi użytkownikami Internetu, Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety on line z pytaniami dotyczącymi zabiegu (po zabiegu), a także przygotowania i zamieszczenia postu, rolki i relacji nt. zabiegu z opinią na własnym profilu na Instagramie.
 5. Warunkiem udziału w teście jest posiadanie własnego profilu na Instagramie, a także wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku podczas
 6. Osoby wybrane do testów otrzymają od Organizatora na podany adres e-mail ankiety on line z prośbą o ich wypełnienie w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu.
 7. Do testów można zgłaszać się w dniach od 15 do 24 października (do godz. 23:59) 2022 poprzez specjalną ankietę zgłoszeniową dostępną pod linkiem: https://www.interankiety.pl/f/DB5djrE0
 8. Szczegółowy opis akcji znajduje się pod linkiem: https://wirtualnaklinika.pl/medycyna-estetyczna/przetestuj-zabieg-laserem-tulowym-lasemd-ultra-w-dr-barbara-jerschina-face-body-clinique/
 9. Miejscem akcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. W testach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji akcji, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.
 11. Uczestnik testów, aby mógł uczestniczyć w akcji, zobligowany jest do zapoznania się z treścią oraz akceptacji zapisów poniższego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 12. Udział w akcji jest bezpłatny.

§2
Zasady akcji

 1. Zgłoszenie do akcji odbywa się poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://www.interankiety.pl/f/DB5djrE0
 2. Każdy Uczestnik może wypełnić ankietę i dokonać zgłoszenia do testów tylko raz.
 3. Wypełnienie (zakończenie) ankiety jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie: „Napisz krótko, dlaczego chcesz przetestować zabieg laserem tulowym w Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique”, trzy zdjęcia twarzy (na wprost i obydwoma profilami), a także dane kontaktowe. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 5 MB.
 5. Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.
 6. Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia.
 7. Dokładna data zgłoszenia jest rejestrowana w ankiecie i będą rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym regulaminem.
 8. Warunkiem udziału w akcji jest też zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerumlu w formie zdjęć/filmów nagranych na potrzeby realizacji akcji.
 9. Pięć osób wybranych na podstawie zgłoszeń zostanie zaproszonych na spotkanie w Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique, przy ul. Topiel 18 w Warszawie, w dniu 27 października 2022 r. o godz. 18:30. Podczas spotkania odbędą się indywidualne konsultacje oraz zabiegi laserem tulowym LaseMD Ultra w zależności od wskazań.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email, nieprawidłowe działanie serwisuankietowego lub serwera poczty.

§3
Zabiegi do testowania

 1. Do zabiegów zostanie wybranych 5 osób. Warunkiem zgłoszenia swojego uczestnictwa do testów jest wypełnienie całej ankiety, a także posiadanie własnego konta na Instagramie.
 2. Organizator poinformuje wybrane osoby o zakwalifikowaniu do testów w dniu następującym po zakończeniu zgłoszeń, tj. 25.10.2022.
 3. Informacja zostanie przesłana na skrzynki mailowe / Instagramowe podane w ankiecie, z prośbą o podanie danych potrzebnych do realizacji wysyłki.
 4. Dodatkowo wyniki Konkursu będą ogłaszane na profilach Instagram i Facebook WirtualnaKlinika.pl i Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique.
 5. Uczestnik ma 1 dzień kalendarzowy na potwiedzenie udziału w zabiegach, które odbędą się w czwartek, 27.10.22 od godz. 18:30. W przypadku braku odpowiedzi Organizator może skreślić Uczestnika z listy osób wybranych do testowania zabiegów i wybrać na jego miejsce kolejną osobę.
 6. Zabiegi nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną bądź nagrodę rzeczową.
 7. Uczestnicy są zobligowani poddać się zabiegom zgodnie ze wskazaniami – w dn. 27.10.22.
 8. Udział w zabiegach jest bezpłatny.
 9. Uczestnicy są zobowiązani podzielić się opiniami na temat zabiegów poprzez ankietę on line po upływie 7 dni od dnia zabiegu – link do niej zostanie wysłany na adres mailowy podany w ankiecie.
 10. Uczestnicy zobowiązują się też do umieszczenia postów/rolek/relacji z udziału w akcji na swoim profilu społecznościowym.

§4
Obowiązki Uczestników wybranych do testów

 1. Osoba wybrana do metamorfozy jest zobowiązana poddać się indywidualnie zaplanowanym zabiegom laserowym z użyciem lasera tulowego LaseMD Ultra w klinice Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique, w dn. 27.10.22 od godz. 18:30.
 2. Podczas wykonywania zabiegów nagrany zostanie film i wykonana dokumentacja zdjęciowa na potrzeby promocji akcji w Internecie i na social mediach, a uczestnik będzie poproszony o wypowiedzi do kamery, np. czy zabieg mu się podobał, jakie miał odczucia itp.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń pozabiegowych, które otrzyma w klinice od dr Barbary Jesrchiny.
 4. W klinice będzie musiał podpisać niezależne zgody, standardowo przygotowane dla pacjentów.
 5. Udział w zabiegach jest bezpłatny.
 6. Uczestnictwo w zabiegach jest dobrowolne.
 7. W trakcie trwania akcji, w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu, Uczestnik zobowiązuje się do zamieszczenia na swoim profilu na Instagramie trzech publikacji dotyczących zabiegu w klinice Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique: postu, rolki i relacji. Zobowiązuje się też do wypełnienia krótkiej ankiety z pytaniami nt. zabiegów, do której link wyślemy mailowo.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania testu zabiegów wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie.

§5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 03-255, ul. Warzelnicza 25, posiadająca nr NIP 5242785711 – Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl.
 2. Dane osobowe zbierane są w następujących celach:
  a. realizacji akcji testowania zabiegów,
  c. przeprowadzenia ankiet,
  d. promocyjno-marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód).
 3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania).
 4. Organizator może zlecić wysyłkę nagród innemu podmiotowi, podpisując z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator może zlecić przeprowadzenie badań ankietowych innemu podmiotowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej.
 7. Uczestnik akcji wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach związanych z publikacją wyników akcji.
 8. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 9. Administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 10. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych.

§6
Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i majątkowe do opinii wyrażonych w ankietach przesłanych przez Uczestników akcji po przetestowaniu produktów powinny należeć do Uczestników akcji. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnicy poprzez udział w testach udzielają nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalenie, zwielokrotnienie i nagrywanie utworu na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych,
  b. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
  c. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi z opiniami i ich utrwaleń,
  d. dokonywanie opracowań wypowiedzi, w szczególności na wymogi techniczne związane ze sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniani utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa opinii na temat produktów rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi
  i korzystania z innych materiałów, w ankiecie z opiniami nt. testowanych produktów w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych elementów zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu – Uczestnicy zobowiązują się niezwłocznie wystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
 6. W przypadku, gdy udowodniony zostanie plagiat wypowiedzi (np. skopiowanie jej
  z innego forum/strony), praca taka zostanie usunięta.

§7
Postanowienia końcowe

 1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady akcji, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w akcji, niezwłocznie na adres redakcja@wirtualnaklinika.pl w trakcie trwania akcji, najpóźniej do dnia wysyłki nagród.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji testów, podwykonawcom Organizatora.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje o akcji, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Testów Zabiegów bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 5. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady akcji, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w akcji, niezwłocznie na adres redakcja@wirtualnaklinika.pl w trakcie trwania akcji, najpóźniej do dnia wysyłki nagród.
 6. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące akcji, po jej zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia publikacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja – tytuł akcji podany w § 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 8. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 9. Reklamacje rozpatrywane będą przez specjalnie powołaną Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 10. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 11. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 12. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Podobne tematy

Metamorfoza w MediArt Clinic

WARUNKI OGÓLNE• Organizatorem metamorfozy są Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska, właściciel portalu WirtualnaKlinika.pl oraz MediArt Clinic.• Warunki uczestnictwa […]

Wyniki ankiety „Piękno intymne”

Jakie dolegliwości intymne są głównym problemem kobiet? Czy Polki korzystają z zabiegów ginekologii estetycznej? Prezentujemy wyniki ankiety.


Nasi eksperci

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabinety i kliniki