WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

Metamorfoza w MediArt Clinic

WARUNKI OGÓLNE
• Organizatorem metamorfozy są Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska, właściciel portalu WirtualnaKlinika.pl oraz MediArt Clinic.
• Warunki uczestnictwa w metamorfozach określone są w niniejszym regulaminie („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 

CZAS TRWANIA METAMORFOZY
Zgłoszenia do metamorfozy można nadsyłać od 21 października 2022 (od momentu opublikowania na stronie WirtualnaKlinika.pl) do 30 października 2022 do godz. 23:59.
 

UCZESTNICY
• Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
• Z udziału w metamorfozie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie metamorfozy, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
• Uczestnicy zgłaszający się do metamorfozy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas spotkania organizowanego w MediArt Clinic w dniu 3 listopada 2022 r. oraz, w razie wyboru do metamorfozy, w trakcie nagrywania filmów i zdjęć podczas przebiegu metamorfozy.
 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
• Do udziału w metamorfozie można zgłosić się poprzez nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem ankiety dostępnej pod linkiem: https://www.interankiety.pl/f/PvOlVmYL
• Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie: „Dlaczego zgłaszasz się do metamorfozy i co najbardziej chciałabyś poprawić w swoim wyglądzie?”, trzy zdjęcia twarzy (na wprost i obydwoma profilami), wybór preferowanych zabiegów, a także dane kontaktowe.
• Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 5 MB.
• Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.
• Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia.
• Dokładna data zgłoszenia jest rejestrowana w ankiecie i będą rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym regulaminem.
• Osoby wybrane na podstawie zgłoszeń zostaną zaproszone na spotkanie w MediArt Clinic, przy ul. Idzikowskiego 4 w Poznaniu, w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00.
• Podczas spotkania odbędą się indywidualne konsultacje kandydatów do metamorfozy, na podstawie których lek. med. Agnieszka Krupińska wybierze osoby, która zostaną nieodpłatnie poddane zabiegom w ramach metamorfozy.
• Informację o wyborze do metamorfozy Zwycięzca otrzyma w dniu spotkania na miejscu lub telefonicznie lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail. Dodatkowo wyniki będą ogłaszane na profilach Instagram i Facebook WirtualnaKlinika.pl i MediArt Clinic.
• Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować ze Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email, nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.
 
OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU
• Osoba wybrana do metamorfozy jest zobowiązana poddać się wybranym zabiegom, w ustalonych wcześniej terminach:
9 listopada 2022: lifting nićmi, zabieg laserowy, korekcja uszu.
16 listopada 2022: modelowanie ust, korekcja nosa nićmi, wolumetria.
• Podczas wykonywania zabiegów nagrany zostanie film i wykonana dokumentacja zdjęciowa na potrzeby promocji akcji w Internecie i na social mediach, a uczestnik będzie poproszony o wypowiedzi do kamery, np. czy zabieg mu się podobał, jakie miał odczucia itp.
• Uczestnik metamorfozy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń pozabiegowych, które otrzyma w klinice.
• W klinice będzie musiał podpisać niezależne zgody, standardowo przygotowane dla pacjentów.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia metamorfozy i nie będą przetwarzane do innych celów.
• Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad metamorfozy opisanych w Regulaminie.
 
NAGRODA – METAMORFOZA:
• Fundatorem metamorfozy jest MediArt Clinic w Poznaniu.
• Udział w zabiegach jest bezpłatny.
• Organizator zobowiązuje się tak wykonać zabiegi, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy.
• Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 
INNE POSTANOWIENIA
• Uczestnictwo w Metamorfozie jest dobrowolne.
• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Metamorfozy wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Metamorfozy,
podwykonawcom Organizatora.
• Wszelkie dodatkowe informacje o Metamorfozie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: redakcja@wirtualnaklinika.pl.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Metamorfozy bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji.
• We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Dodaj komentarz

Podobne tematy

Wyniki ankiety „Piękno intymne”

Jakie dolegliwości intymne są głównym problemem kobiet? Czy Polki korzystają z zabiegów ginekologii estetycznej? Prezentujemy wyniki ankiety.


Nasi eksperci

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabinety i kliniki